هربار که هوای رفتن به سرم می زند، می روم، در گوشه ای تنها می نشینم تا این سودا از خیالم بگذرد... می دانم اگر بروم، هرگز به اینجا بازنخواهم گشت.
1394/07/08 - 10:41
پیوست عکس:
f4048f1fd37a16eeac71061b25928659-425
f4048f1fd37a16eeac71061b25928659-425 · 425x634px, 201KB

شبکه اجتماعی شهرستان کوار · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی
http://www.20script.ir